WSG Wattens

Huấn luyện viên trưởng: Thomas Silberberger
Quốc tịch Áo Thành lập
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website