Union Magdalena

Huấn luyện viên trưởng: Pedro Sarmiento
Quốc tịch Colombia Thành lập
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website