Syrian

Huấn luyện viên trưởng: Bernd Stange
Quốc tịch International Thành lập
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website