Swit Skolwin

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Ba Lan Thành lập
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website