SG Austria Klagenfurt

Huấn luyện viên trưởng: Robert Micheu
Quốc tịch Áo Austria Thành lập
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website http://www.skaustriaklagenfurt.at/