Sedan

Huấn luyện viên trưởng: Laurent Guyot
Quốc tịch Pháp Sedan Thành lập 1919
Sân nhà Louis-Dugauguez Sức chứa 23189
Địa chỉ Boulevard de Lattre-de-Tassigny BP 1 08200
Website http://www.cssedan.com