Schweinfurt 05 FC

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Đức Thành lập
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website