Orleans US 45

Huấn luyện viên trưởng: Didier Olle Nicolle
Quốc tịch Pháp Thành lập
Sân nhà Stade de la Source Sức chứa 5050
Địa chỉ
Website http://www.usofoot.com/