Olimpia Grudziadz

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Ba Lan Grudzi?dz Thành lập 1923
Sân nhà Stadion Centralny Sức chứa 5250
Địa chỉ ul. Pi?sudskiego 14 86-300 Grudzi?dz
Website http://www.gksolimpia.com