New Zealand

Huấn luyện viên trưởng: Anthony Hudson
Quốc tịch International Thành lập
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website http://www.nzfootball.co.nz/