Karo United

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Indonesia Thành lập
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website