CD Magallanes

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Chile Thành lập
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website