Avranches

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Pháp Thành lập
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website http://www.usamsm.org/